Комисионно възнаграждение

Комисионно възнаграждение:

Посредничество

При покупко-продажба на недвижими имоти:
2,5 % без ДДС от договорената цена, но не по-малко от 500 лв без ДДС.
Комисионното възнаграждение се дължи от всяка от страните по сделката – продавач и купувач и се заплаща при подписване на предварителен договор за покупко-продажба.

При наемане/отдаване под наем на недвижими имоти:

50 % от договорения наем, но не по-малко от 200 лв без ДДС.
Комисионното възнаграждение се дължи от всяка от страните по сделката – наемодател и наемател и се заплаща при подписване на договор за наем.

Посредничество с Договор за изключителни права – отстъпка от комисионното възнаграждение.

Управление – индивидуално договаряне на комисионното възнаграждение.

Проучване, анализ и пазарни оценки – индивидуално договаряне на комисионното възнаграждение.Горе