"Борса Имоти" ЕООД

Разходи при покупко-продажба/наем на имот

1. ПОСРЕДНИЧЕСКО КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (комисионна)

Страните по сделка с недвижим имот /продавач и купувач, наемодател и наемател/ заплащат посредническо възнаграждение на „Борса имоти“ в размер на:
• 2.50 % от договорената продажна цена на имот
• 50.00 % от договорената наемна цена на имот
 
Посредническото възнаграждение е дължимо при подписване на предварителен договор за покупко-продажба или договор за наем на недвижим имот.

2. МЕСТЕН ДАНЪК, НОТАРИАЛНА И ДЪРЖАВНА ТАКСА при покупко-продажба на имот

Разходите по сделката при покупко-продажба на имот - местен данък, нотариална и държавна такса обикновено се поемат от купувача, но по взаимно съгласие на продавача и купувача могат да бъдат разделени по равно.
Местен данък – 2.00 %
Всяка сделка с недвижим имот на територията на Република България се облага с местен данък съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). За сделките по покупко-продажба на имоти в гр.Враца за 2012 г. този данък е в размер на 2.00 % от обявената продажна цена на имота според нотариален акт или данъчната оценка на имота, ако тя е по-висока от продажната цена;
Нотариална такса
Събира се според Тарифа за нотариалните такси, според Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Според посочената тарифа Вие точно можете да определите размера на дължимата такса по сделката, но за това трябва да имате необходимите за сделката документи или да сте договорили вече продажната цена на имота. Разбира се не се колебайте да се свържете дори само за това с брокера, посочен към избрания от Вас имот, той веднага ще Ви ориентира за размера на тази такса;
Такса за вписване - 0.01 %, но не по-малко от 10.00 лв.
Събира се от Агенцията по вписванията след удостоверяване на сделката от нотариуса. Според Правилник за вписванията подлежат на вписване всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актовете за държавна или общинска собственост и други).
Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове. По този начин могат да бъдат осъществени справките и проверките за тежести или прехвърлителни сделки за всеки един имот.

3. НОТАРИАЛНА И ДЪРЖАВНА ТАКСА при наем на имот

Разходите по сделката при наем на имот - нотариална и държавна такса обикновено се поемат от наемателя, но по взаимно съгласие на наемодателя и наемателя могат да бъдат разделени по равно. Нотариална заверка и вписване на договор за наем се прави по споразумение между наемодателя и наемателя.
Нотариална такса
Събира се според Тарифа за нотариалните такси, според Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Разбира се не се колебайте да се свържете дори само за това с брокера, посочен към избрания от Вас имот, той веднага ще Ви ориентира за размера на тази такса;
Такса за вписване - 0.01 %, но не по-малко от 10.00 лв.
Събира се от Агенцията по вписванията след удостоверяване на сделката от нотариуса. Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове.  
2012 "Борса Имоти" ЕООД. Всички права запазени.
Жил. кооперация "2-ри юни" | Жил. кооперация "Панорама" | Жил. кооперация "28 октомври" |
Bulned Vratza Stone | "Инвест Пропърти" АДСИЦ