"Борса Имоти" ЕООД

Кредити за закупуване на недвижими имоти

Първо трябва да проучите и сравните предлаганите от различните финансови институции условия по взимане на кредит, нашите брокери ще Ви консултират и ще Ви помогнат за взимане на най доброто решение. Целта ни е да бъдем полезни в търсенето на най-подходящите условия, според вашия случай. Ние разполагаме с информация за предложенията на много кредитни институции и бихме могли да Ви насочим към банката, предлагаща най-удачните условията за теглене на кредит.

Второ нашата цел е да ви представим ясно предложенията на отделните банки да можете лесно да ги сравните за да улесним избора Ви.
Основните фактори за избора на кредит, са общата му цена – лихви, такси и комисионни, размерът на кредита спрямо пазарната цена на имота при ипотечен заем, срокът за отпускане, качеството на обслужване и компетентността на служителите на съответната банка.

Консултациите на Борса Имоти са напълно безплатни и имат за цел единствено да ви улеснят в избора на банка при теглене на кредит за закупуване на жилище.

Нашите брокери винаги са на разположение за възникнали въпроси от ваша страна.

В посочените линкове на банките, с които работим можете да видите подробните изисквания за кредитите както и необходимите документи.

Райфайзенбанк

Булбанк

ОББ

Сосиете Женерал Експресбанк

Пиреос банк

Пощенска банка

ДЗИ

ДСК

СИБанк

Необходими документи, които банката изисква при покупка на имот с ипотечен кредит

Посочените документи могат да бъдат изисквани от Банката в зависимост от конкретния случай.

1 - Документи, удостоверяващи самоличността и доходите на кредитоискателите :

1. Документи по образец на Банката- Искане за кредит; Декларация за свързани лица;
2. Копия от документи за самоличност /лични карти/;
3. Трудов договор и анекси към него / Договор за възлагане на управление / Граждански договори;
Удостоверение за трудова заетост / Служебна бележка; Сметки за изплатени суми / хонорарни листове;
4. Договори за наем ; Документи за собственост на имотите, отдавани под наем; Разписки;
5. Документи по регистрацията на търговеца /съдебна регистрация, БУЛСТАТ, данъчна регистрация/; 6. Заверена ДД по чл.43 от ЗОДФЛ за предходен отчетен период /при патентна дейност/;
7. Заверена ДД по чл.41 от ЗОДФЛ и ОПР за предходен отчетен период; ОПР за текущ отчетен период;
8. Заверена ДД по чл.51 от ЗКПО, ОПР, Баланс за предходен отчетен период,; ОПР и Баланс за текущ отчетен период;
9. Декларация за доходите на кредитоискателите
10. Декларация за заведени дела

2 - Документи, удостоверяващи самоличността, гражданското състояние и наличието/липсата на публични задължения на кредитоискателите и собствениците на имота, който ще се купува/ипотекира :

1. Копия от лични карти на собствениците на имота, който ще се купува / ипотекира;
2. Удостоверения за семейно положение /Удостоверения за граждански брак/ на кредитоискателите и собствениците на имота, който ще се купува/ипотекира;
3. Удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК за кредитоискателите
4. Удостоверение за актуално правно състояние;
5. Удостоверение за липса на данъчни задължения;
6. Протокол с решение на компетентния орган на юридическото лице – собственик на имота, който ще се ипотекира;
7. Оценка на имотът, който ще се ипотекира.
8. Застраховка на имотът, който ще се ипотекира.

3 - Документи, удостоверяващи целта на кредита и собствеността върху имота/имотите/ - предложени за обезпечение /за готови жилища/ :

1. Предварителен договор за покупко-продажба;
2. Документи за собственост на имота, който ще се купува;
3. Удостоверение за данъчна оценка на имота, който ще се купува;
4. Документи за собственост на друг имот, който ще се ипотекира, ако има такъв ;
(В случай на наследствени имоти – удостоверение за наследници на наследодателя и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя;)
5. Удостоверение за наличие /липса на вещни тежести върху имота, който ще се ипотекира, за срок не по-малък от 10 години;

4 - Документи, удостоверяващи целта на кредита и собствеността върху имота/имотите/ - предложени за Обезпечение / при закупуване на имот в строеж/ :

1. Документи за собственост /нот. акт/
2. Актуална скица – виза за проектиране;
3. Разрешение за строеж;
4. Одобрени архитектурни проекти;
5. Протоколи за заверени коти и нива, вкл. „било”;
6. Удостоверение по чл.181 от ЗУТ за изпълнен „груб строеж”;
7. ПСД /Проекто-сметна документация за стоителните/довршителните работи - обект на финансране;
8. Документи за собственост на друг имот – обезпечение по кредита; В случай на наследствени имоти – удостоверение за наследници на наследодателя и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя;
9. Удостоверенията за наличие/липса на вещни тежести, издадени от Службата по вписванията по местонахождение на имота са :
- за апартамента със срок от разрешение за строеж до сега
- за земята на която се строи / УПИ/ за срок не по-малък от 10 години;
Възможно е двете удостоверения да са на една бланка, на която изрично е посочено, че са за апартамент № ... и за земя /УПИ/ за срок не по-малък от 10 години

5 - В случай, че имотът който се купува е различен от имотът, който се ипотекира :

1. Документи по отношение на закупувания имот :
2. Предварителен договор за покупко-продажба;
3. Документи за собственост или за отстъпено право на строеж върху дворното място, в което се изгражда имота;
4. Актуална скица – виза за проектиране;
5. Разрешение за строеж;
6. Протоколи за заверени коти и нива /до нивото, което е достигнало строителството/;
7. Документи по отношение на имота – обезпечение по кредита :
8. Документи за собственост; (В случай на наследствени имоти – удостоверение за наследници на наследодателя и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя;)
9. Удостоверение за наличие /липса на вещни тежести, издадено от Службата по вписванията, за срок не по-малък от 10 години;  
2012 "Борса Имоти" ЕООД. Всички права запазени.
Жил. кооперация "2-ри юни" | Жил. кооперация "Панорама" | Жил. кооперация "28 октомври" |
Bulned Vratza Stone | "Инвест Пропърти" АДСИЦ